Tạp chí Khoa học - Đào tạo Thông tin liên lạc nằm trong danh mục 35 tạp chí thuộc lĩnh vực quân sự được tính điểm khoa học xét các chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

Năm 2017 vừa qua, Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đã ban hành Tài liệu hướng dẫn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư. Tạp chí Khoa học - Đào tạo Thông tin liên lạc nằm trong danh mục 35 tạp chí thuộc lĩnh vực quân sự được tính điểm khoa học ở mức từ 0 - 0,5 (điểm), cùng với 16 tạp chí của các đơn vị Quân đội khác. 
 
Trong tổng số 35 danh mục tạp chí thuộc lĩnh vực quân sự được tính điểm, ngoài những tạp chí được tính điểm ở mức từ 0 - 0,5 (điểm), có 03 tạp chí và kỷ yếu hội thảo quốc gia và quốc tế được tính ở mức từ 0 - 2,0 (điểm), 04 tạp chí được tính điểm ở mức từ 0 - 1,0 (điểm), 09 tạp chí được tính ở mức 0 - 0,75 (điểm) và 02 tạp chí được tính ở mức từ 0 - 0,25 (điểm).

Dưới đây là danh sách thành viên Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Khoa học quân sự, các chuyên ngành và danh mục tạp chí được tính điểm:

 
 

 
 BAN BIÊN TẬP
(Tổng hợp từ Cổng Thông tin điện tử HĐCDGSNN)

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: